دیدار صمیمی امام جمعه بیرجند با جمعی از کاگران ساختمانی20-3-96
دیدار صمیمی امام جمعه بیرجند با جمعی از کاگران ساختمانی20-3-96
COM_PHOCAGALLERY_IMAGE_DOWNLOAD
دیدار صمیمی امام جمعه بیرجند با جمعی از کاگران ساختمانی20-3-96
دیدار صمیمی امام جمعه بیرجند با جمعی از کاگران ساختمانی20-3-96
COM_PHOCAGALLERY_IMAGE_DOWNLOAD
دیدار صمیمی امام جمعه بیرجند با جمعی از کاگران ساختمانی20-3-96
دیدار صمیمی امام جمعه بیرجند با جمعی از کاگران ساختمانی20-3-96
COM_PHOCAGALLERY_IMAGE_DOWNLOAD
دیدار صمیمی امام جمعه بیرجند با جمعی از کاگران ساختمانی20-3-96
دیدار صمیمی امام جمعه بیرجند با جمعی از کاگران ساختمانی20-3-96
COM_PHOCAGALLERY_IMAGE_DOWNLOAD
دیدار صمیمی امام جمعه بیرجند با جمعی از کاگران ساختمانی20-3-96
دیدار صمیمی امام جمعه بیرجند با جمعی از کاگران ساختمانی20-3-96
COM_PHOCAGALLERY_IMAGE_DOWNLOAD
دیدار صمیمی امام جمعه بیرجند با جمعی از کاگران ساختمانی20-3-96
دیدار صمیمی امام جمعه بیرجند با جمعی از کاگران ساختمانی20-3-96
COM_PHOCAGALLERY_IMAGE_DOWNLOAD
دیدار صمیمی امام جمعه بیرجند با جمعی از کاگران ساختمانی20-3-96
دیدار صمیمی امام جمعه بیرجند با جمعی از کاگران ساختمانی20-3-96
COM_PHOCAGALLERY_IMAGE_DOWNLOAD
دیدار صمیمی امام جمعه بیرجند با جمعی از کاگران ساختمانی20-3-96
دیدار صمیمی امام جمعه بیرجند با جمعی از کاگران ساختمانی20-3-96
COM_PHOCAGALLERY_IMAGE_DOWNLOAD
دیدار صمیمی امام جمعه بیرجند با جمعی از کاگران ساختمانی20-3-96
دیدار صمیمی امام جمعه بیرجند با جمعی از کاگران ساختمانی20-3-96
COM_PHOCAGALLERY_IMAGE_DOWNLOAD
دیدار صمیمی امام جمعه بیرجند با جمعی از کاگران ساختمانی20-3-96
دیدار صمیمی امام جمعه بیرجند با جمعی از کاگران ساختمانی20-3-96
COM_PHOCAGALLERY_IMAGE_DOWNLOAD
دیدار صمیمی امام جمعه بیرجند با جمعی از کاگران ساختمانی20-3-96
دیدار صمیمی امام جمعه بیرجند با جمعی از کاگران ساختمانی20-3-96
COM_PHOCAGALLERY_IMAGE_DOWNLOAD
دیدار صمیمی امام جمعه بیرجند با جمعی از کاگران ساختمانی20-3-96
دیدار صمیمی امام جمعه بیرجند با جمعی از کاگران ساختمانی20-3-96
COM_PHOCAGALLERY_IMAGE_DOWNLOAD
دیدار صمیمی امام جمعه بیرجند با جمعی از کاگران ساختمانی20-3-96
دیدار صمیمی امام جمعه بیرجند با جمعی از کاگران ساختمانی20-3-96
COM_PHOCAGALLERY_IMAGE_DOWNLOAD
دیدار صمیمی امام جمعه بیرجند با جمعی از کاگران ساختمانی20-3-96
دیدار صمیمی امام جمعه بیرجند با جمعی از کاگران ساختمانی20-3-96
COM_PHOCAGALLERY_IMAGE_DOWNLOAD
دیدار صمیمی امام جمعه بیرجند با جمعی از کاگران ساختمانی20-3-96
دیدار صمیمی امام جمعه بیرجند با جمعی از کاگران ساختمانی20-3-96
COM_PHOCAGALLERY_IMAGE_DOWNLOAD
دیدار صمیمی امام جمعه بیرجند با جمعی از کاگران ساختمانی20-3-96
دیدار صمیمی امام جمعه بیرجند با جمعی از کاگران ساختمانی20-3-96
COM_PHOCAGALLERY_IMAGE_DOWNLOAD
 
 
Powered by Phoca Gallery